Måleprinsipp Termisk masse flowmåling

Måleprinsipp Termisk masse flowmåling

Illustrasjonsmodell av måleprinsipp ved termisk masseflowmåling

Kort forklart måler den temperaturen på innløpet, varmer opp mediet og måler temperaturen på utløpet. Dette gir et bilde på hvor mye energi som er absorbert ( spesifikk varmeledningsevne), som igjen forteller hvor mye som strømmer gjennom røret i masse. Dette prinsippet er likt for både gass og væske.

For gasser; «by pass» prinsippet

Som vist i figur A blir en del av gasstrømmen ført opp gjennom sensorenog blir da varmet opp av varmeelementene RHT1 ogRHT2Dermed vil de målte temperaturene T1 og T2 drive fra hverandresom vist i figur B. Temperaturforskjellen er direkteproporsjonal med masseflow. Elektrisk sett er temperaturen T1 og T2, temperaturavhengige motstander (termistor) RHT1 og RHT2.


Figur A

 

 

Figur B

For gasser; «inline» prinsippet


Masse flowmetere med inline sensor (ikke by-pass) består av et rett åpent rør på innsiden av måleren. Her står det to rustfrie prober ned, der den ene er varmeelement og den andre er temperaturelement.  En konstant temperatur (ΔT) opprettholdes mellom de to probene og den energien som kreves for å opprettholde denne ΔT er proporsjonal med masseflowen. Basert på dette konseptet,kan masseflow måles med lavt trykkfall.
Sammenlignet med tradisjonelle termiske MFM’er og MFC’er med «by-pass», er prinsippet med direkte måling CTA (ConstantTemperature Anemometrymindre følsom for fuktighet og forurensning.


Figur C

For mer info se PDF manual