Bærekraft i Flow-Teknikk

For Flow-Teknikk er bærekraft en integrert del av vår virksomhet. Vi ønsker å være aktive i og bidra til utvikling av et mer bærekraftig samfunn og se at overgangen gir forretningsmuligheter for våre kunder.

Flow-Teknikk støtter de ti grunnleggende prinsippene i FNs Global Compact og våre interne etiske retningslinjer, samt våre etiske retningslinjer for leverandører som er basert på grunnleggende internasjonale konvensjoner. Vi bruker FNs globale bærekraftsmål som utgangspunkt for vår dialog med interessenter for å identifisere bærekraftsrelaterte risikoer og muligheter som en del av vår samlede bærekraftsvurdering. For å sikre at vi utvikler oss i retning av våre langsiktige bærekraftsmål, er vårt bærekraftsarbeid fullt integrert i vår forretningsutvikling.

Bærekraftig utvikling i samarbeid Addtech-konsernet

Som alle andre selskap innen Addtech-konsernet har vi som mål å drive et bærekraftig selskap. Det innebærer at vi skal møte markedets kvalitets- og miljøkrav men også at vi skal være bærekraftige når det gjelder arbeidsvilkår, miljø og etikk. Vi mener at dette skaper merverdi for våre kunder, leverandører, medarbeidere og samfunnet vi lever i.

Addtechs bærekraftsarbeid tar utgangspunkt i oppførselskodeks (Code of Conduct). Den er i tråd med FN:s Global Compact, ILO:s kjernekonvensjoner samt OECD:s retningslinjer for multinasjonale selskaper. Siden 2011 lager konsernet hvert år en bærekraftsrevisjon. Noen av feltene som gåes igjennom er konsernets energiforbruk, klimapåvirkning, personalflyt og medarbeidernes helse og sikkerhet.

Bærekraftmål til organisasjonen

Ledelsessystem for kvalitet og miljø

Flow-Teknikk AS er sertifisert ihht. ISO9001 og ISO14001 av Scandinavian Certification AS. Denne omfatter; Import og salg av instrumenter og utstyr for industriell prosesskontroll, samt tilhørende rådgivningstjenester og service.

De mest aktuelle bærekraftsmålene for Flow-Teknikk

Flow-Teknikk fokuserer primært på fem av FNs globale mål.

I tillegg til vårt eget og leverandørens arbeid innenfor dette så rapporterer vi på salg som bidrar til bærekraft.
Dette presenteres på bærekraft scorecard vi får fra våre eiere, Addtech.

Viser 6 av bærekraftsmål til flow Flow-Teknikk.

Bærekraftig forretningsvirksomhet

«Ved å tilby tekniske løsninger som bidrar til våre kunders skifte og utvikling, har vi som mål å generere bærekraftig virksomhet»

Vi er regelmessig i dialog med våre kunder med fokus på å identifisere de beste og mest bærekraftige tekniske løsningene. Dette innebærer både å forbedre våre kunders virksomhet og bidra til ulike samfunnsmessige fordeler, som mer energieffektiv transport og prosesser, produksjon av fornybar energi, renere utslipp og tryggere arbeidsplasser. Flow-Teknikk  opererer på mange ulike teknologiområder og har store muligheter til å være en katalysator for utvikling mot et mer bærekraftig samfunn og industri. Dette inkluderer for eksempel ledende tekniske løsninger for instrumentering, Industri 4.0, reduksjon av utslipp, forskning og effektivisering av industrielle prosessystemer.

Grønt symbol for bærekraftig bedrift. Målet er at hele bedriften skal bidra til å bli mer bærekraftig gjennom alle ledd.

Bærekraftig organisasjon

«Gjennom en likeverdig og klimavennlig virksomhet ønsker vi å skape en attraktiv og bærekraftig organisasjon»

Vi ser at vi står overfor store globale utfordringer for å redusere vår felles klimapåvirkning og vi jobber derfor for å redusere påvirkningen fra vår virksomhet. Vi har satt oss som mål å redusere CO2-utslippene med 50% innen 2030, med 2020 som basisår. Vår største påvirkning er transport av varer hvor vi jobber med å effektivisere transporten og å gå over til mer uslippsvennlig transport. For å redusere utslippene fra egen lokal drift fokuserer vi på mer miljøvennlig persontransport og bruk av hjemmekontor samt energieffektivisering og konvertering til fornybare kilder for lys og oppvarming.

Det er viktig for Flow-Teknikk å kunne tilby et stimulerende og sunt arbeidsmiljø. Vi vil være en arbeidsplass som gir medarbeiderne tillit, fellesskap og trygghet. Medarbeiderne våre skal kunne ha det bra, både fysisk og psykisk, når de er på jobb hos oss. Oppnå full likestilling mellom kjønnene gjennom et inkluderende arbeidsmiljø og fokus på rekruttering av kvinner.

Oransje symbol for bærekraftig organisasjon. Står for flere kvinner i ledende stillinger og redusering av co2 utslipp.

Bærekraftig verdikjede

«Gjennom strukturert leverandøroppfølging fremmer vi gode arbeidsforhold og ansvarlig produksjon for en bærekraftig leverandørkjede»

Det er viktig å sikre en bærekraftig leverandørkjede, både når det gjelder å levere verdi til våre kunder og for å bidra til bærekraftig utvikling.
Flow-Teknikk har et stort antall leverandører over hele verden, men de fleste innkjøp er hentet fra leverandører i Europa. Internasjonalisering gir mange muligheter, mens viktigheten av å ta ansvar i hele leverandørkjeden øker også. Det blir stadig viktigere å sikre god forretningsetikk, vår nulltoleranse for korrupsjon og respekten for menneskerettighetene i hele leverandørkjeden.

Våre leverandørrelasjoner er ofte langsiktige og kjennetegnes av et nært samarbeid om hvordan leverandørens produkter kan brukes i ulike kundeapplikasjoner. Samarbeidet gagner kvalitet og kundetilfredshet, samtidig som vi får gode forutsetninger for konstruktiv dialog med leverandører om bærekraftsrisiko og fortsatt utvikling.

Samarbeidet med leverandører bygger på våre etiske retningslinjer for leverandører. Gjennom dialog sørger vi for at minimumskravene i vår kodeks blir oppfylt på områder som menneskerettigheter, arbeidsforhold, likebehandling, antikorrupsjon og miljø.
Vi benytter Kodiak Hub på 20 av våre største leverandører for å risikovurdere de knyttet til bærekraft og vurdert de ihht. Addtech code of conduct.

Blått symbol for bærekraftig verdikjede. Står for tilrettelegging av arbeidsforhold for å skape bærekraftig leverandørkjede.

Feltpartner i Leger Uten Grenser

Flow-Teknikk er stolt av å støtte Leger Uten Grenser og kunne kalle oss bedriftsfeltpartner.
Leger Uten Grenser er kjennetegnes av å være nøytrale, upartiske og uavhengige. Derfor mottar ikke Leger Uten Grenser statlig støtte.
Deres dedikerte team tar seg til områder der andre enten ikke kan eller vil gå. De er livreddere i situasjoner preget av kriser, krig og katastrofer. De reiser til steder hvor behovene er mest akutte, og gir hjelp til dem som er mest desperate etter det. Uten hensyn til hvem de er, hvor de er, eller årsaken til deres lidelser.

Feltpartner bedrift Diplom

Smilende lege i ett sykehus.
Ta kontakt

Bare ta kontakt med oss om du har noen spørsmål angående Flow-Teknikk sitt arbeid innenfor bærekraft

Les mer her

Aleksander Breivik

Daglig leder

934 48 582

Ilze Petersone

Administrasjon/Ordre

958 02 897

Kvalifisert leverandør

Logo Achilles