Personvernerklæring og cookiepolicy

FLow-Teknikk AS – Version 1. Sist oppdatert 08.0818

1 Innledning

Hensikten med denne personvernpolicyen er at du som kontaktperson i et kundeforetak eller potensielt kundeforetak til Flow-Teknikk AS («selskapet») skal få informasjon om hvordan selskapet håndterer dine personopplysninger. Personvernpolicyen beskriver også hvilke rettigheter du har overfor oss, og hvordan du kan gjøre rettighetene gjeldende. De kundeforetakene som selskapet har et avtaleforhold eller skal innlede et avtaleforhold med, kalles heretter «kunder». De foretakene som selskapet kontakter uten å ha et eksisterende eller nært forestående kundeforhold til, kalles «potensielle kunder».

 

2 Hvem er behandlingsansvarlig?

Selskapet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene som samles inn om kunders og potensielle kunders kontaktpersoner.

Nedenfor finner du selskapets kontaktopplysninger:

Flow-Teknikk AS, 989 281 119
Olav Brunborgsvei 27

1396 Billingstad
Telefon: 66 77 54 00

Ved spørsmål om selskapets behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på mail@flow.no.

 

3 Typer personopplysninger som behandles

3.1 Kunder

Selskapet behandler følgende personopplysninger om kunders kontaktpersoner:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

Dersom kunden er et enkeltpersonforetak, kan vi også innhente følgende opplysninger:

 • Foretakets organisasjonsnummer
 • Kredittopplysninger om enkeltpersonforetaket

Behandlingen av de ovennevnte personopplysningene er nødvendig for at selskapet skal kunne oppfylle avtalen selskapet har med kunden. Dersom disse opplysningene ikke kan behandles, kan avtalen med kunden ikke oppfylles. Opplysningene samles inn fra deg selv og/eller kunden som du representerer.

Selskapet lagrer også kundenes kjøpshistorikk, dvs. opplysninger om kjøpt produkt, antall, dato og pris.

3.2 Potensielle kunder

Selskapet behandler opplysninger om navn, kontaktopplysninger og stilling angående kontaktpersoner hos potensielle kunder. Opplysningene samles inn via telefon eller epost når potensielle kunder tar kontakt med Flow-Teknikk AS. Vi henter ikke potensielle kunder fra andre registre.

 

4 Formål, rettslig grunnlag og lagringstid

4.1 Kunder

4.1.1 Kundeadministrasjon

Navn og kontaktopplysninger behandles for at selskapet skal kunne fullføre kjøpet, levere varen til kunden og for å administrere kundens bestillinger og yte service til kunden etter kjøpet samt for å utøve rettighetene og pliktene i henhold til avtalen med kunden. Dersom kunden ikke er et enkeltpersonforetak, utføres behandlingen med en interesseavveining som rettslig grunnlag, der selskapets berettigede interesse er å kunne oppfylle avtalen med kunden og gi kunden god service. Dersom kunden er et enkeltpersonforetak, er det rettslige grunnlaget for behandlingen at den er nødvendig for at selskapet skal kunne oppfylle avtalen med kunden.

Enkeltpersonforetaks organisasjonnummer behandles ved kjøp mot faktura. Behandlingen skjer med en interesseavveining som rettslig grunnlag, der selskapets berettigede interesse er å kunne fastsette kundens identitet.

En kredittsjekk om enkeltpersonforetak kan også bli behandlet for at selskapet skal få forsikring om at kunden er betalingsdyktig. Behandlingen er basert på en interesseavveining, der selskapets berettigede interesse er å vurdere muligheten for å motta betaling.

Opplysningene angitt over, lagres så lenge det er nødvendig for formålene angitt over.

4.1.2 Returer, garantikrav og produktansvar

Selskapet lagrer opplysninger om kundens kjøpshistorikk samt eventuell korrespondanse og dokumentasjon om produktene kunden har kjøpt. I slik dokumentasjon kan kontaktpersonens navn og andre opplysninger som gjelder kontaktpersonen, forekomme.  Selskapet lagrer slik dokumentasjon så lenge og i den grad det er nødvendig for at selskapet skal kunne gi kunden kvalifisert service etter kjøpet, samt for å håndtere eventuelle reklamasjoner, garantikrav og krav som faller inn under produktansvarsloven. Opplysningene lagres for disse formål på grunnlag av en interesseavveining.

4.1.3 Direkte markedsføring

Selskapet kan behandle din e-postadresse med henblikk på direkte markedsføring. Markedsføringen består i at selskapet via e-post sender nyhetsbrev og tilbud om varer/tjenester som tilsvarer de kundeforholdet bygger på og som vi vurderer som relevante for din yrkesutøvelse.

Til enkeltpersonforetak kan nyhetsbrev og tilbud sendes via e-post i opptil 12 måneder etter kundens siste kjøp. Til kontaktpersoner hos kundeforetak som ikke er enkeltpersonfirmaer, kan nyhetsbrev og tilbud sendes via e-post i opptil fem år etter kundens siste kjøp.

Nyhetsbrev og markedsførings-e-poster sendes bare under forutsetning av at du ikke har motsatt deg slik markedsføring, og du kan når som helst velge å melde deg av våre nyhetsbrev og markedsførings-e-poster. For å melde deg av kontakter du selskapet på mail@flow.no, eller du kan bruke lenken for avmelding som finnes i hvert nyhetsbrev / hver e-postmelding.

Markedsføringen skjer med en interesseavveining som rettslig grunnlag, der selskapets berettigede interesse er å markedsføre sine produkter.

4.1.4 Annet

Utover det som er angitt over, kan selskapet behandle dine personopplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til gjeldende lovgivning, eller for at selskapet skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

4.2 Potensielle kunder

Selskapet bruker kontaktpersonenes opplysninger i markedsføringsøyemed på grunnlag av en interesseavveining. Markedsføringen består av e-postutsendelse av nyhetsbrev og tilbud som vi vurderer er relevante for deg i din yrkesutøvelse. Nyhetsbrev og markedsførings-e-poster sendes bare under forutsetning av at du ikke har motsatt deg slik markedsføring, og du kan når som helst velge å melde deg av våre nyhetsbrev og markedsførings-e-poster. For å melde deg av kan du sende en e-post til selskapet på mail@flow.no, eller du kan bruke lenken for avmelding som finnes i hvert nyhetsbrev / hver e-postmelding.

Dine opplysninger lagres så lenge selskapet trenger dem for den eller de markedsføringskampanjene som opplysningene ble samlet inn for, forutsatt at du i forveien ikke har motsatt deg markedsføringen. Markedsføringen skjer med en interesseavveining som rettslig grunnlag, der selskapets berettigede interesse er å markedsføre sine produkter.

 

5 Hvem kan vi utveksle dine opplysninger med?

Disse mottakerne har bare rett til å behandle dine personopplysninger på vegne av selskapet i forbindelse med at de utfører en tjeneste for selskapet, f.eks. at de leverer en bestilt vare til kunden. Selskapet gjennomfører alle rimelige rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine opplysninger håndteres på en sikker måte og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring til eller utveksling med slike utvalgte tredjeparter.

Selskapet kan også utlevere dine personopplysninger til en myndighet, f.eks. skattemyndighetene, dersom vi har lovfestet plikt til å gjøre dette. Dersom hele eller deler av selskapets virksomhet avhendes, kan selskapet overføre dine personopplysninger til en potensiell kjøper av virksomheten.

 

6 Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS?

Dine personopplysninger vil bare bli behandlet i EU/EØS.

 

7 Dine rettigheter

Du har visse lovfestede rettigheter som du kan gjøre gjeldende overfor selskapet. Nedenfor følger et sammendrag av disse rettighetene. For fullstendig informasjon om dine rettigheter, se personvernforordningen, avsnitt 3–5.

 • Rett til tilgang/registerutdrag. Du har rett til å få svar på om selskapet behandler personopplysninger om deg. Dersom det er tilfellet, har du rett til informasjon om bl.a. hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvilke eksterne mottakere som dine personopplysninger utleveres til, og hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.
 • Rett til dataportabilitet (kun enkeltpersonforetak). Dersom du er kunde gjennom enkeltpersonforetak har du rett til å be om å få en kopi av personopplysningene du har gitt selskapet, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å be om at selskapet overfører disse personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger som behandles på en automatisert måte, og som er basert på ditt samtykke eller på en avtale der du er part.
 • Retting av uriktige opplysninger. Du har rett til å be om at selskapet korrigerer uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg.
 • Sletting av visse opplysninger. Du har på visse vilkår rett til å be om at selskapet sletter dine personopplysninger, f.eks. dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet vi samlet dem inn for.
 • Rett til å protestere mot selskapets behandling av personopplysninger. Du har på visse vilkår rett til å protestere mot selskapets behandling av dine personopplysninger.
 • Rett til å protestere mot direkte markedsføring. Du har rett til når som helst å protestere mot at selskapet behandler dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring. Dersom du protesterer mot slik behandling, skal selskapet uten unødig opphold slutte med all direkte markedsføring til deg.
 • Rett til begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Du har i visse tilfeller rett til å kreve en begrensning av selskapets behandling av dine personopplysninger. Dersom du f.eks. har bestridd at dine personopplysninger er riktige, kan du kreve at behandlingen begrenses i en periode som gir selskapet mulighet til å kontrollere om personopplysningene er riktige.
 • Klage. Dersom du har klager på selskapets behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til Integritetsskyddsmyndigheten.

Dersom du vil be om et registerutdrag, dataportabilitet, retting, sletting, fremsette en innvending eller be om begrenset behandling, kan du kontakte selskapet på mail@flow.no

 

8 Endringer i personvernpolicyen

Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernpolicyen. Dersom slike endringer gjøres, vil dette bli varslet via hjemmesiden.

 

 

Personverninnstillinger