Vortex flowmeter – et allsidig flowmeter!

Vortex flowmeter – et allsidig flowmeter!

DVH Vortex

Gjennomstrømningsmålere for væske – gass – damp. Vortex Flowmeter er et av få måleprinsipper som takler alle disse applikasjoner. Sett med bakgrunn i ytelse, servicevennlighet og pris, er det få flowmetere som kan sammenliknes med Vortex – prinsippet.

Vortex Flowmeter ble introdusert for industriell bruk på slutten av 60 tallet, men salget skjøt først fart på 80 tallet. Årsaken var at Vortex flowmålere hadde et noe frynsete rykte i begynnelsen, da barnesykdommene ikke var overvunnet. Problemer med utformingen av riktige sensorer og signal/støy forhold gjorde at Vortex målerene ikke alltid innfridde forventningene. Erfaring og videre utvikling, kombinert med moderne elektronikk som kan filtrere støy, har i dag ledet til et meget pålitelig måleprinsipp. Fordelene med Vortex målere er mange, selv om dette prinsippet også har sine
begrensninger.

TIL VÅRE VORTEX FLOWMETERE

MÅLEPRINSIPP

Et flagg som blafrer i vinden, eller vindsuset som høres i en bil. Det er de samme fysiske fenomener som opptrer i et Vortex Flowmeter ( Virvel mengdemåler). Allerede på 1500 tallet beskrev Leonardo da Vinci virvlene som ble dannet nedstrøms en hindring i rennende vann. Flere hundre år senere fant forskere de grunnleggende teorier for Vortex prinsippet.

Theodor Karman fant at det er et fast forhold mellom avstanden a ( i parallell retning ) og avstanden t ( i lengderetning) på virveldannelsen etter en restriksjon. ( Karmann Vortex street ) For en sylindrisk restriksjon er dette forholdet a/t = 0.281.

Strouhal fant at en wire ble satt i bevegelse i luftstrømning. Frekvensen på oscillasjonen var proporsjonal med strømningshastigheten. Dette har ledet til et dimensjonsløst tall, Strouhal faktor St.

St = f x d / v

f = vortex frekvens
d = diameter på restriksjonen
v = strømningshastigheten

En strømningstendens til å feste seg til en overflate (adhesjon) er også avgjørende i utformingen av
vortex målere. ( Coanda effekt )

Hvis en restriksjon ( i vortex-måler kalt bluff body eller shedderbar) plasseres i en strømning ved meget lav hastighet, vil strømningen rolig passere på hver side. Når hastigheten øker og treffer restriksjonen, vil mediet danne virvler skiftvis på den ene og den andre side av restriksjonen. En virveldannelse er et lavtrykksområde og da det søkes likevekt vil virvelen i neste øyeblikk dannes på motsatt side og vice versa. Ved turbulent strømning dannes de regulært og avstanden mellom virvlene er konstant. Frekvensen er derimot proporsjonal med strømningshastigheten og det er denne som gir et mål for mengden.

KONSTRUKSJON

Vortex måleren kan leveres i innstikkbar eller i inline utgave. Mest brukt i industrien er inline målere, men innstikkbare kan være et alternativ til for eksempel pitotrør i store rørdimensjoner. Inline målere leveres med eller uten faste flenser og hele armaturen er vanligvis i AISI 316 inklusive
shedderbaren. Shedderbaren har hatt mange utforminger hos de forskjellige produsenter, sylindriske, rektangulære eller forskjellige trapes former. I dagens målere bruker de fleste produsenter trapesoide former da dette gir best resultat.

Frekvensen på trykkvirvlene avføles vanligvis av hermetisk forseglede piezo elektriske krystaller som er trykk sensitive, men det kan også brukes andre prinsipper som termistorer, strekklapper, ultralyd eller kapasitive sensorer.

En forsterker omvandler signalene til tradisjonelle prosess-signaler, 4-20 mA, frekvens eller skalerte pulser. Vortex måleren er derfor et flowmeter uten bevegelige deler, med hermetiske forseglede sensorer er den en massiv enhet uten forseglinger eller tettinger. Dette gjør den egnet for høye temperaturer og relativt høye trykk.

FORDELER

Den største fordelen er allsidigheten, ett og samme flowmeter for væske, gass og damp.I tillegg har den andre sterke egenskaper.

 • Ingen bevegelige deler gir lite eller ingen behov for service eller rekalibrering.
 • ” Hel sveiset ” konstruksjon gir ingen fare for lekkasjer fra prosess mediet inn i måleren.
 • Lite påvirket av prosess mediets tetthet. Kan derfor kalibreres for vann, og brukes på gass ved
 • enkel endring i kalibreringsfaktor.
 • Kan brukes på medier som gir belegg dannelser.( Når sensorer plassert utenfor shedderbar)
 • Tåler høye temperaturer, opptil 400 °C.
 • Tåler relativt høye trykk, standardutgaver inntil 160 bar
 • Lavt trykktap
 • Stort måleområde, væsker opptil 1 : 25, gasser / damp opptil 1 : 50
 • Lett å montere, lave installasjonskostnader.
 • Høy nøyaktighet, væsker inntil ± 0.5%, gass / damp inntil ± 0.75 %
 • Lav pris sammenliknet med andre typer elektroniske prinsipper.
 • Kan monteres i Ex – sone. Lavt pristillegg for Ex – utgave.

BEGRENSNINGER

 • Ikke brukbar for høy viskøse medier
 • Redusert nøyaktighet eller signal dropp ved for lave hastigheter / Reynolds tall. ( Reynolds tall
 • avhenger av innvendig rørdimensjon, hastighet og mediets viskositet. )
 • Måle prinsippet gjør måleren følsom for vibrasjoner og pulsasjoner.
 • Følsom for støy. Måleprinsippet er basert på frekvensmåling, og eksterne støy fylte signaler kan
 • påvirke måleren. Moderne støyfiltrering vil kunne undertrykke de fleste typer støy.
 • Dimensjoner, minste dim. DN 10

APPLIKASJONER

Vortex målerens allsidighet gjør den egnet til mange måleoppgaver. Vann, trykkluft, de fleste væsker og gasser hvor AISI 316 er bestandig, er selvfølgelige oppgaver. Krav til rett rørstrekk er som de fleste andre typer flowmetere, 10 x D oppstrøms og 5 x D nedstrøms.

Erstatte måleblender
Det mest typiske er at den kan erstatte måleblender på de fleste steder der dette brukes. I forhold til måleblendens snevre måleområde er vortex måleren fullstendig overlegen. Den gir også vesentlig lavere trykkfall og totalkostnaden er ikke høyere når man tar i betraktning DP-celler , ventiler,
røropplegg, etc som brukes i samband med måleblende.

Damp
Dampmåling er en typisk applikasjon for et vortex flowmeter. Man skal dog være klar over at det er en viss forskjell på mettet og overhetet damp. Ikke alle vortex målere passer til overhetet damp, i noen tilfeller kan et pitotrør være en bedre løsning. I damp mengdemåling brukes ofte trykk og temp. kompensering. Signalet fra vortex måleren mates til en flowcomputer som også får signal fra en trykk transmitter og en temp. transmitter og deretter gir et korrigert flowsignal basert på sanne trykk og temp. verdier. Trykk kompensering er ofte et ” must ”. Dersom trykket endrer seg 1 bar i forhold til et basis trykk på 8 bar, vil feilmarginen bli ca. 10.5 % uten trykk kompensering.

Cryogene væsker
Vortex flowmeter er blitt brukt til å laste drivstoff på romferger. Flytende Oksygen / Hydrogen ved temp. under -250°C. Vær oppmerksom på at ikke alle vortex målere klarer dette, her er sensor type avgjørende.

Sanitære applikasjoner
Meget godt egnet for næringsmiddel og farmasøytisk industri. Den ” helstøpte ” konstruksjonen uten dødvolum, kombinert med overflateruhet i materialet bedre enn 0.3 µm gir problemfri CIP rengjøring og steaming. Leveres med triclamp sanitær tilkobling for disse oppgaver.

Biogasser
Biogasser eller andre forurensede gasser som kan gi belegg dannelse kan måles med målere hvor sensoren er plassert utenfor shedderbaren.

FORHOLDSREGLER VED VÆSKESTRØMNINGER

Visse unormale strømningsforhold kan skade vortexmåleren. Ved oppstart med åpne ventiler og pumper på maks. hastighet vil shedderbaren bli eksponert for en høy hastighets turbulent luft strømning, for deretter og bli truffet av en væske strømning med hastighet som kan være mange
anger målerens maks. kapasitet. I verste fall kan shedderbaren ødelegges.

” Water hammering ”
Samme problem kan oppstå ved såkalt ” water hammering” effekt. Dette kan oppstå når ventil posisjoner skifter hurtig, spesielt fra åpen til lukket posisjon. En trykkbølge vil da støte fram og tilbake i rørsystemet og slå som en hammer på shedderbaren. Et liknende problem kan oppstå hvis man starter opp en pumpe i full hastighet mot en lukket ventil. Luften i systemet komprimeres til trykk langt over pumpe trykket av den akselererende væsken. Når akselerasjonen stanser vil den komprimerte luften raskt ekspandere og forårsake en trykkbølge i motsatt retning som kan ødelegge shedderbaren.

Kavitasjon
Som for ventiler må en også ta hensyn til mulig kavitasjon for vortex målere. Et nedstrøms mottrykk må være til stede for å unngå kavitasjon. Kavitasjon kan oppstå i væsker hvor en restiksjon skaper et trykkfall. Hvis trykkfallet over shedderbaren skaper et nedstrøms trykk som er lavere enn væskens damptrykk, dannes dampbobler. Når trykket stiger igjen vil dampboblene klappe sammen, og det utløses sjokkbølger med ekstremt høye trykkspisser. Trykkspissene er så kraftig at stålet nærmest spises opp som en erosjon. Kavitasjon utvikler i tillegg støy, som høres som om det løper småstein i rørsystemet. De forskjellige produsenter oppgir derfor som regel nødvendig nedstrømstrykk.

For eksempel : P2 ≥ 1.5 væskens damptrykk + 3