Montering og vedlikehold av pulsdempere

Disse enhetene kan bli brukt som pumpe-pulsdempere, rørledningssjokk absorbers, termiske ekspansjon-kompensatorer eller akkumulatorer og alle opererer ved å ha en komprimert gass på en side av et membran mens den andre siden er tilknyttet til væske siden. Ved korrekt bruk er de helt sikre, og vil kunne brukes problemfritt i flere år.

Sikkerhet

Som ved hyrdo-pneumatiske produkter, må man være svært forsiktig når man håndterer eller lader denne typen utstyr. Vedlikehold og drift bør være ved trenet personell, da utstyret inneholder energi i form av komprimert gass. Det er viktig å lese og forstå ladeinstruksjonene til CA-7 før vedlikeholdsarbeid utføres.

Produktside pulsdempere

OKSYGEN MÅ IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET BENYTTES VED LADING P.G.A. RISIKOEN FOR EKSPLOSJON

Dersom ladetrykket er under 7 bar kan man benytte lufttrykk fra en luftlinje, eller håndpumpe alt. Nitrogen fra en høytrykkssylinder til lading av demperen.Dersom ikke annet er spesifisert i din bestilling, vil en liten mengde silikonfett benyttes til å smøre gummidelene under montering i fabrikken. Forsikre deg om at dette ikke vil påvirke prosessen eller prosessvæskevæsken.Når løfte øyer er montert på akkumulatorer , pulsdempere skal disse brukes til å løfte enheten.Egnede sikkerhets utstyr må brukes under følgende forhold:

 1. For å beskytte enheten for overtrykk hvis væsketrykket overstiger design trykket til enheten.
  Fex en overtryksventil
 2. Når det er fare for brann som kan forrorsake at ladetrykket øker over design trykket må enheten beskyttes ved et overrislings system eller en sprengplate.
 3. Hvis enheten er utstyrt med et varmeellement må elementet ha en begrensning slik at varmen ikke kan forrorsake at ladetrykket overstiger design trykket.
 4. Det er brukerens ansvar å ha en skriftelig prosedyre for å sjekke enheten i henhold til lokale krav. En må spesielt sjekke membranet og at innvendige og utvendige overflater ikke er korodert.
 5. Ikke la støv samle seg på overflate til enheten hvis enheten er montert i Ex område. Overflate temperaturen må ikke overstige anntennelsestemperaturen til støvet.
 6. Maksimum operasjons trykk til enheten må ikke overstige design temperaturen til enheten stemplet på enheten. Denne må ikke forveksles med tempområde vist på skiltet i henhold til ATEX direktivet.

 

Lagring

Pulsdempere , akkumulatorer må bli lagret slik at man unngår mekaniske skader i hus og tilkoblingene. Hvis enheten skal lagres i over 6 mnd, bør man slippe ut trykket.

Hvis enheten har en forlading over 320Barg skal trykket slippes ut hvis lagringstiden er over 2 uker.

Enheten bør lagres i romtemperatur . Blærene er produsert av elastomer som skades hvis temperaturen synker under –10C eller overstiger +70C.

Hvis enheten har vært i bruk før lagring bør blæren fjernes og renses før lagring.

Før installasjon

Kontroller at enheten er utstyret med korrekte tilkoblinger.

Forsikre deg om at enheten tåler max trykk og temperatur som enheten vil bli utsatt for. Enheten er merket med max trykk og temp. Hvis du er usikker på disse data kontakt fabrikk.

Kontroller at demperen er trykksatt. Demperen er normalt trykksatt som merket på enheten.

Monteres demperen tidligere en 3 mnd etter leveranse bør trykket være ok.

Er enheten ikke trykksatt eller trykksatt for transport (1Barg) må enheten trykksettes henhold til instruksjonsbok.

Normalt ladetrykk

Puls og absorpsjons dempere skal lades til 80% av minimum operasjonstrykk elle minimum absopsjons trykk ved arbeids temp.

Hvis forladingen avviker vesentlig fra disse verdier eller du har andre spørsmål ang leveransen ta kontakt med fabrikken.

Alle enheter er tested på fabrikk før leveranse og rester av test væske som er en vannemulisasjon kan ligge igjen i enheten. Hvis dette skaper problemer må enheten skylles før bruk.

 

Montering

Enheten skal monteres vertikalt. De fleste enheter under 50mm kan dog monteres horisontalt.

En ports dempere skal monteres på et T stykke nærmest mulig pumpen med kortest mulig avstand fra T stykket.

NB! Demperen må monteres med nødvendig festeanordning da rørtilkoblingen ikke kan supporte demperen mekanisk.

Etter montering

 • Forsikre deg om at beskyttelses hetten er skrudd fast. (Bruk håndmakt for korrekt moment.)
  Beskyttelseshetten tetter mot tap av gass gjennom ladeventilen.

NB! Lade ventilen vil kortsiktig hindrer gas tap ,men kan lekke over tid.

 • Bruk såpevann (vann med 50% vaskemiddel) for å sjekke om det er lekkasje i demperen og ladeventilen. Dette gjøres normalt under normalt operasjonstrykk.
 • Hvis et manometer er festet til pumpen, sjekk dette når pumpen starter. Manometernålen bør roe seg ned, når demperens forhåndsinnstilte trykk er oppnådd.

 

Vedlikehold

Pulsdempere krever lite vedlikehold. Forladingen av gass bør sjekkes periodisk ved hjelp av ladesettet CA-7, for å forsikre at det ikke har vært noe lekkasje. Når man sjekker trykket, vil litt Nitrogen lekke ut fra beholderen til ladeaggregatet og slangen. P.g.a. dette vil avlesingen bli litt lavere.

Tap i forladingstrykket kan også skyldes temperaturendringer. Dersom tapene er store eller vedvarende, bør lekkasjen undersøkes og repareres.

Man må være svært forsiktig når man tar utstyret fra hverandre, da det kan ha blitt brukt til korrosive eller giftige væsker, små mengder med væske kan sitte igjen etter at den er skylt, spesielt dersom blæren er punktert.

Demontering

 • Forsikre deg om at enheten er isolert fra rørsystemet og at den er trykkløs og tørket før man demonterer den.
 • Slipp ut gassen ved bruk av et passende ladeaggregat (se datablad CA7)
 • Fjern gassblæren fra gasskammeret slik:
 • Fjern ladeventil (Fig 1)
 • Høytrykksenheter (type HG) er utstyrt med en gjenget låse ring som kan bli fjernet med en peg spanner. Andre enheter (type FG & DS) er utstyrt med en delt låsering, som skal fjernes ved å banke topp platen ned i hylsen med en gummi hammer til låse ringen er helt synlig (Fig 2). Denne ringen, som er i tre deler (Fig 5) kan nå fjernes fra sporet ved å presse ringene sammen (Fig 6). Dra et segment ut fra sporet med en skrutrekker (Fig 7), og løft ut ringen (Fig 8). For type DP, er konstruksjonen den samme som ved FG/DS, men låseringen er erstattet med en fjær.
 • Fest uttreksbolt med korrekte gjenger i ladeventilhullet.
 • Topplaten kan nå vippes ut ved hjelp av to press spaker for å være sikker på at topp platen forblir parallell til åpningen i hylsen. På større dempere kan det være nødvendig å benytte avstandsstykker på enden av hylsen for å gi nok klaring (Fig 4).
 • Blæren kan nå fjernes fra topplaten.

Montering

 • Det blir anbefalt at innvendige og utvendige O-ringer blir erstattet hver gang demperen blir demontert.
 • Fest blæren til topp platen, og forsikre deg om at den innerste O-ringen er plassert i riktig posisjon på topp platen og at den ytterste O-ringen er korrekt plassert i sporet i hylsen.
 • Smør det ytre O-ringen og toppen av blæren med et middel som er tilpasset blæren og prosessvæsken. Silikonfett blir brukt i fabrikken, dersom ikke annet er bestilt.
 • Monter blære og topp plate i hylsen.
 • I høytrykks enheter bankes topp platen ned i hylsen med en gummi hammer til låseringens gjenger er helt synlige. Bruk ikke den gjengete låseringen til å presse ned topp platen da dette forrosaker at gjengene ryker.
 • I lavtrykksenheter bankes topp platen ned i hylsen med en gummi hammer til låseringens gjengene er synlige. Ringen som er i tre deler kan nå bli festet i sporet.
 • Fest uttrekings verktøyet i ladeventil hullet.
 • Topplaten skal nå presses ut ved hjelp av to press spake for å være sikker på at topp platen forblir parallell til åpningen i hylsen. På større dempere kan det være nødvendig å benytte avstands stykker på enden av hylsen for å gi nok klarering (Fig 4).
 • Monter ladeventilen og lad opp demperen med Nitrogen , luft til trykk som er spesifisert på merke.
 • Erstatt plasthette dersom den er levert.
 • Sjokkdempere som arbeider ved trykk nær eller under atmosfære trykk kan være utstyrt med skruer og pakninger for å forhindre at topp platen blir sugd ned i hylsen Disse må erstattes etter vedlikehold.
 • Dempere som blir utsatt for høy kompresjon takt ,kan utstyres med en dempe væske på gassiden av blæren.

Væskevolumet er normalt 25% av totalt volum. Væsken som brukes må ikke ved lekkasje skape problemer blandet med prosessvæsken.

Utvalgte produkter
One Series Hybrid Transmitter-Switches

“One-series” elektroniske trykk- og temperaturtransmitter-bryter setter standarden for smart…

FLT93S/F Termisk flow switch

FLT93S/F termisk flow switch, er en instikkbar termisk flow switch for flow og temperatur…